Uskifte med særkullsbarn

Ektefeller ønsker ofte å sikre at den av dem som lever lengst skal kunne fortsette å leve som før etter førsteavdødes bortgang. Det er særlig muligheten til å benytte felles bolig som er et sentralt ønske. Hvor en eller begge ektefeller har egne barn («særkullsbarn»), kan de være avskåret fra å overta felles bolig. Med riktig juridisk planlegging kan det likevel la seg gjøre. Bruk av uskifte er en av flere måter å gjøre det på.

Hva er uskifte?
Men hva er egentlig uskifte? Har lengstlevende en ubetinget rett til å sitte i uskifte? Og hva med rettighetene til førstavdødes livsarvinger?

Uskifte vil enkelt si at gjenlevende overtar og råder over avdødes formue som sin egen. Arveoppgjøret etter førstavdøde utstår til gjenlevende går bort eller ønsker å skifte med førstavdødes øvrige arvinger. For ektepar som kun har felles barn, og ikke har særeiemidler, er uskifte en ubetinget rett etter arveloven. Har ekteparene helt eller delvis særeie, må ekteparet avtale ved ektepakt at de skal kunne sitt i uskifte med særeiemidler, med mindre deres barn samtykker til uskifte. Har en eller begge ektefellene særkullsbarn er deres samtykke et absolutt krav.

Barnas samtykke
For barna som skal samtykke står to interesser mot hverandre. Hvis de nekter samtykke kan gjenlevende måtte selge boligen for at (særkulls)barna skal få den arven de har krav på etter arveloven. På den annen side vil førstavdødes arvinger ha en berettiget interesse i å sikre sin fremtidige arv mot uheldige disposisjoner fra lengstlevende.

Uskiftefellen
Arveloven setter begrensninger for hvor store gaver gjenlevende kan gi fra uskifteboet og det er forbud mot gavesalg av fast eiendom. Det er imidlertid ingen lovbestemt begrensning mot at gjenlevende selger all eiendom og forbruker både salgssum og boets øvrige midler. Det kan føre til at førstavdødes arvinger får sin arv vesentlig redusert.

En god arveavtale
Gjennom en god arveavtale er det imidlertid mulig å sikre både gjenlevendes og arvingenes interesser. Målet er å skape en forutsigbar, trygg og ikke minst konfliktfri situasjon for de involverte.
I planleggingen av en slik avtale er det viktig med god kunnskap om lover og regler for å sikre at avtaler som inngås er gyldige, og for at avtalene skal få ønsket virkning. Videre må de involverte vite hva de avtaler.
Uskifte er ikke den eneste løsningen for å sikre gjenlevende bolig. Det kan også inngås avtale om formuesoverføring, bruksrett og forsikring.

I Familiens Advokat har vi bred erfaring med arveplanlegging, og det er stor interesse for våre tjenester.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: