Trafikkskade

Hva er en trafikkskade?

En personskade forårsaket av bil eller annet motorisert kjøretøy betegnes trafikkskade. Fører, passasjer og utenforstående kan ha krav på erstatning.

Intet skyldkrav

Bilansvarsloven gir grunnlag for å fremme erstatningskrav selv om ingen er skyld i at trafikkskade har oppstått.

Kjøretøy plikter å være ansvarsforsikret

Gjennom ansvarsforsikringsselskapet kan skadelidte fremme krav erstatning. Krav om erstatning etter trafikkskade mot uforsikret eller ukjent kjøretøy fremmes mot Trafikk­forsikringsforeningen.

Trafikkskade som gir grunnlag for erstatning

Skadelidte og etterlatte som ble forsørget av avdød kan ha krav på erstatning etter trafikkskade.

 • Les mer om tap av forsørger her.

Hvilke typer av trafikkskade gir grunnlag for erstatning?

Alle typer somatiske skader kan gi grunnlag for erstatning. Nakkeskade etter trafikkulykke, hodeskade, ryggskade og ulike typer av bruddskader.

Skader av psykisk art kan også gi grunnlag for erstatning, eksempelvis ptsd.

Vern om egen helse

Lege bør oppsøkes umiddelbart / så tidlig som mulig etter en trafikkskade. Det er viktig å dokumentere tidsmessig sammenheng mellom trafikkulykken og skade/plage.

En trafikkskade kan trekke ut i tid; sørg derfor for løpende behandling med sikte på å bli frisk / sikre bevis for at plagene har vedvart siden trafikkulykken.

Ta kontroll på erstatningssaken

Trafikkskade bør meldes så tidlig som mulig til det ansvarlige trafikkforsikringsselskapet, ev. eget selskap dersom skadelidte var fører av egen bil.

Krav til årsakssammenheng mellom trafikkulykke og skade/plager

Det er sjelden tvil om årsakssammenheng ved påviselige/objektive skader. Annerledes stiller det seg ved plager som ikke lar seg konstatere rent objektivt. Les mer om årsakssammenheng ved nakkeskade etter trafikkulykke her.

Skader som ikke kan konstateres objektivt, typisk nakkeslengskader, vurderes i lys av en bestemt beviskjede – biomekanisk forklaringsmodell:

 1. Ulykken må være så vidt kraftig at den kan skade biologisk vev.
 1. Akutte symptomer bør være dokumentert hos lege innen 72 timer.
 1. Det må være symptomer fra akutt fase og i uker og måneder fremover (brosymptomer).
 1. Skadelidtes plager må ikke ha annen årsak enn trafikkulykken og dessuten være forenelige med det man vet skadebildet/sykdommen.

Det må være årsakssammenheng mellom skader/plager og økonomisk tap. 

Det er et vilkår for å kreve erstatning at det er årsakssammenheng mellom plager og økonomisk tap.

De aller fleste skadelidte har nok enkelte helsemessige utfordringer i forkant av en trafikkskade. Har ikke plagene ført til økonomisk tap, vil forsikringsselskapet være ansvarlig for tapet. Dog må enkelte presiseringer foretas her:

 • dersom endringen i samlet skadebildet er uvesentlig, inntrer ingen erstatningsplikt.
 • sykdom før ulykken (sårbarhet) som ikke har medført økonomisk tap, medfører ikke redusert erstatningsplikt. Les vår artikkel "Å ta skadelidte som han er hva betyr det?" her. 
 • sykdom før ulykken som har gitt økonomisk tap (inngangsinvaliditet), begrenser erstatningsansvaret til trafikkulykkens bidrag til tapet. 
 • skade som er fjern og avledet fra trafikkulykken, dvs. upåregnelig, vil forsikringsselskapet ikke være erstatningspliktig for.

Den innledende fasen ved krav om erstatning etter trafikkskade

For skadelidte innebærer bortfall av arbeidsinntekt behov for kunnskap om et to-sporet system; NAVs og forsikringsselskapets.

Sykepenger erstatter bortfall av arbeidsinntekt i ett år, men kun inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Etter sykepenger kan arbeidsavklaringspenger ytes i inntil fire år. 

Fra ulykken og i årene fremover er det viktig å sørge for at plagene dokumenteres hos behandlere. Det bidrar til å dokumentere årsakssammenheng mellom trafikkulykke og plager.

Er det behov for spesialisterklæring?

Skadelidte og forsikringsselskapet vil i sakens avsluttende fase samarbeide om å innhente en spesialisterklæring. Valg av spesialist har stor betydning for størrelsen på erstatningen, så her kan ikke forsikringsselskapet bestemme hvilken spesialist som skal benyttes. Det lønner seg å lytte til en erfaren advokat når valget skal foretas.

Er skadelidte nødt til å søke bistand fra advokat?

En trafikkskade byr på store faktiske og juridiske utfordringer. En spesialisert advokat kan utgjøre en avgjørende forskjell på gjennomføringen og utfallet av erstatningssaken. 

Jo tidligere advokat kommer inn i saken, jo sikrere kan skadelidte være på en betryggende håndtering av bevismateriale og økonomiske krav.

Hva betyr juridisk bistand? Les vår artikkel her.

Koster det å engasjere egen advokat?

Utgifter til juridisk bistand er en merutgift skadelidte har blitt påført i anledning trafikkulykken. Forsikringsselskapet plikter å dekke denne merutgiften i rimelig og nødvendig utstrekning, noe skadelidtes advokat vil motta bekreftelse på.

Hvilke erstatningsposter erstattes?

Skadelidte skal ha dekket sitt økonomiske tap fullt ut. En erfaren advokat vil sørge for beregne etter en trafikkskade korrekt gjennom bruk av databaserte beregningsprogrammer.

Ménerstatning ved trafikkskade

Menerstatningen dekker tap av livsutfoldelse. Dette er derfor en ikke-økonomisk erstatningspost. Er skaden av en viss størrelse, tabellarisk vurdert til minst 15 prosent, vil skadelidte ha krav på menerstatning

Menerstatningen beskattes ikke som inntekt, jf. skattelovens § 5-15 første ledd bokstav h.

Erstatning for påførte utgifter ved trafikkskade

Alle merutgifter skal kompenseres, eks. utgifter til behandlere, medisin, transport og advokat.

Les vår artikkel om utgiftserstatning her.

Erstatning for påført inntektstap ved trafikkskade

Differansen mellom den inntekten skadelidte ville hatt uten skaden og faktisk inntekt skal erstattes 

Det løpende inntektstapet kompenseres gjerne løpende så lenge saken er til behandling.

Erstatning for inntektstap beskattes som arbeidsinntekt.

Erstatning for fremtidige utgifter ved trafikkskade

Merutgifter skadelidte vil få som følge av ulykken i alle fremtidige inntektsår, skal erstattes fullt ut. Utgifter skadelidte uansett ville hatt, dvs. uavhengig av ulykken, skal ikke kompenseres.

Erstatning for fremtidig inntektstap ved trafikkskade

Erstatning for fremtidig inntektstap beregnes og kompenseres som for påført inntektstap Tap av pensjon, eks. OTP og AFP, skal også erstattes.

Les mer om skjæringstidspunkt, inntektstap her.

Erstatning for tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet

Tap av evnen til å arbeide i hjemmet er erstatningsmessig. 

Familiemedlemmene må ofte omfordele oppgaver etter en trafikkskade, men ingen skal tåle flere og mer omfattende arbeidsoppgaver.

I noen grad kan ofte NAV bistå, eks. ved økt transportbehov. Men kan ikke NAV bistå, fordi stønadsmenyen er begrenset, må bortfallet av arbeidsevnen til eks. gressklipping, tyngre husvask og vedlikehold erstatte av forsikringsselskapet. Utgangspunktet for beregningen vil være en profesjonelltjenesteleverandørs timepris.

Les mer om erstatning ved arbeid i hjemmet her.

Forsørgertap

Hvis skadlidte dør på grunn av trafikkskade og etterlater seg noen han forsørget, vil etterlatte, eks. ektefelle og barn, ha krav på forsørgertapserstatning.

Erstatningen skal bidra til at etterlatte opprettholder sin levestandard, herunder muligheten til å bli boende i sitt hjem.

Les mer om forsørgertap her.

Skatteulempe

Mottak av erstatning for fremtidige ytelser ved trafikkskade vil medføre at skadelidte mottar kapitalinntekt i form av renter av erstatningen. Idet kapitalinntekt skal beskattes, skal skattebelastningen kompenseres.

Les mer om skatteulempe her.

Oppreisning

I tilfeller der skadevolder, typisk fører av motorkjøretøy, har opptrådt grovt klanderverdig, kan skadelidte innrømmes oppreisningserstatning.

Les mer om oppreisning etter trafikkskade her.

Private forsikringer ved trafikkskade

Reiseforsikring, kollektive forsikringer og individuelt tegnet ulykkesforsikring kan gi uttelling i tillegg til ovennevnte dekninger ved trafikkskade. Det er viktig å huske at krav under slike forsikringer må meldes av så tidlig som mulig og senest innen et år.

Avkorting i erstatningen grunnet medvirkning til trafikkskade

Har skadelidte selv bidratt til egen trafikkskade, eks. ved å oppfordre til uansvarlig kjøring, kan erstatning helt eller delvis falle bort. Dette kalles avkorting i trafikkskadesaker. 

Tvist mellom den trafikkskadde og forsikringsselskapet

Ved tvist mellom skadelidt og forsikringsselskap ved trafikkskade, kan sak fremmes for Forsikringsklagenemnda (FinKn) eller det kan reises søksmål for domstolene

Les mer om avslag fra forsikringsselskapet her. 

Sak overfor FinKn

Avgjørelser fra FinKn er rådgivende, men legges ofte av forsikringsselskapene, men svært mange saker blir ikke realitetsbehandlet. Etter at avgjørelse foreligger, har skadelidte et år på seg til å fremme sak for ordinær domstol.

Sak overfor domstolene

Sak for domstolene starter i tingretten i første instans. Deretter kan ev. lagmannsretten behandle anke fra tapende part. I sjeldne tilfeller behandler Høyesterett krav om erstatning etter trafikkskade, men kun dersom det er reist prinsipielle spørsmål.

Etter at søksmål er anlagt, løses svært mange saker gjennom rettsmekling. Dette er en frivillig ordning som begge parter må samtykke til.

Etteroppgjør etter en trafikkskade

Et avsluttet erstatningsoppgjør etter trafikkskade er bindende for partene. Men i enkelte tilfeller kan det være grunnlag for gjenopptak av en avsluttet sak.

Dersom en sak er oppgjort på bristende forutsetninger, kan det gi grunnlag for gjenopptak.

For å kreve etteroppgjør etter trafikkulykke, må vilkårene i skadeerstatningsloven § 3-8 være oppfylt. Dersom det er det, kan det fremmes krav om erstatning for tap i fremtidige inntekter og utgifter og menerstatning.

Foreldelse

Et krav om erstatning ved trafikkskade kan bli for gammelt, og da vil det kunne falle bort, helt eller delvis.

Foreldelsesloven gir uttrykk for at et erstatningskrav foreldes etter tre år. Men fristløpet starter ikke før skadelidte har fått kunnskap / burde fått kunnskap om alle forutsetninger for erstatningkravet. Dernest starter ikke fristløpet før skadelidte har til utsikt å vinne fram med sitt krav.

Foreldelsesfristen avbrytes mest praktisk ved at sak fremmes for FinKn eller for domstolene. Foreldelse vil imidlertid ikke kunne inntre helt plutselig, idet forsikringsselskapet er pålagt å varsle foreldelse med seks måneders varsel., jf. forsikringsavtaleloven § 8-6, 3. ledd.

Råd og tips ved trafikkskade

 • Meld fra om trafikkskade til trafikkforsikringsselskapet så tidlig som mulig.
 • Ta grep om saken og ikke la deg styre av forsikringsselskapet. Benytt spesialisert advokat.
 • Forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.
 • Lege eller annet helsepersonell må oppsøkes så tidlig som mulig og så lenge det er nødvendig.
 • Merutgifter som følge av trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet i den utstrekning de ikke erstattes av NAV.
Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: