Samvær

Barn og foreldre har i utgangspunktet en gjensidig, lovfestet rett til samvær med hverandre. Ved avgjørelsen av hvor mye samvær det skal være vil hensynet til barnets beste være førende. En rekke momenter trekkes inn herunder barnets alder og personlighet, geografisk nærhet mellom foreldrene osv. Både barnefaglig litteratur og rettspraksis legger særlige føringer for utforming av samvær med de minste barna mellom 0 og 3 år.

I noen tilfeller foreligger særlige forhold som tilsier at det ikke vil være til barnets beste å ha samvær med den ene forelderen, for eksempel der det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep, eller omsorgssvikt. I slike tilfeller kan bostedsforelderen, av hensyn til barnet, stanse samværet. En avgjørelse om samværsnekt bør normalt følges opp ved at saken bringes inn for retten til avgjørelse.

Foreldrene står fritt til å avtale samværsomfanget. En skriftlig samværsavtale kan skape klarhet for foreldrene og innehar ofte klausuler som legger føringer for samarbeidet om barnet, for eksempel hvem som skal ha rett til å delta på barnets bursdagsfeiringer, følge på aktiviteter etc.

Familiens Advokat rådgir og bistår i alle spørsmål om samvær, også hvor det er akutte forhold. Vi bistår også gjerne i mekling mellom foreldrene for å komme frem til gode avtaler.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: