Advokatfirma

På din side!

Samvær under tilsyn


Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Samvær under tilsyn - En fremstilling og vurdering av vilkårene for samvær under beskyttet og støttet tilsyn etter barneloven § 43 a.

Benedicte Wilhelmsen

I utgangspunktet har barn og foreldre som ikke bor sammen en lovfestet rett til samvær med hverandre. Denne rettigheten er gjensidig, og går ut på å sikre kontakten mellom barnet og begge dens foreldre etter samlivsbrudd. Bakgrunnen for dette er en oppfatning om at det naturlige forholdet mellom barn og foreldre ikke bør opphøre, selv om de ikke lenger bor sammen. Rettigheten bygger på det biologiske prinsipp, som innebærer at det anses som et generelt gode for barn å bli gitt omsorg av biologisk mor eller far på grunn av den identitet den biologiske tilknytningen skaper. I samværsspørsmål vil hensynet til barnets beste etter Barneloven § 48 være hovedkriteriet for vurderingen, og man legger til grunn at samvær mellom barn og foreldre i utgangspunktet er bra for barn, og vil være til barnets beste. Men det finnes unntak fra dette utgangspunktet, og i de tilfeller hvor domstolene finner at samvær ikke er til det beste for barnet, så kan samvær nektes.

Som et alternativ til å nekte samvær, kan domstolene i visse tilfeller fastsette begrenset samvær mellom barn og foreldre. Dette er aktuelt i de tilfeller der det foreligger risikofaktorer knyttet til samværet, men hvor samvær allikevel vil være til barnets beste. Med begrenset samvær menes at det føres tilsyn under samværene. Domstolene kan med grunnlag i bl. §§ 43a, jf. § 43 tredje avsnitt pålegge kommunal barnevernstjeneste eller departement å føre beskyttet eller støttet tilsyn ved samvær i ”særlege høve” og der ”omsynet til barnets behov” taler for det. Med beskyttet tilsyn menes at barnet og samværsforelderen overvåkes av en tredjeperson under hele samværet. Denne tilsynsformen skal benyttes i de tilfeller der begrenset samvær vil være til barnets beste, men hensynet til barnet tilsier at barn og forelder skal ha tilsyn under hele samværet. Beskyttet tilsyn vil være aktuelt i familier der det har vært problematikk knyttet til vold, rus eller psykiske lidelser, men der samvær til tross for dette vil være til barnets beste.

Den andre formen for tilsyn etter bl. § 43a er såkalt støttet tilsyn. Hovedformålet med denne tilsynsformen er at tilsynspersonen skal gi veiledning eller støtte til samværsforelderen, og støtte til barnet ved samvær. Støttet tilsyn vil være aktuelt der det er vedvarende konflikt mellom foreldre, og ved kontaktetablering mellom barnet og samværsforelder. Dette er en mindre omfattende form for tilsyn, og kan anvendes i saker der det ikke foreligger et behov for overvåking under hele samværet.

Med utgangspunkt i atten avgjørelser fra lagmannsretten avsagt i 2017 inneholder denne masteroppgaven en fremstilling og vurdering av vilkårene for domstolen til å fastsette beskyttet og støttet tilsyn under samvær etter barneloven § 43a.

Benedicte Wilhelmsen

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: