Advokatfirma

På din side!

En ny og viktig seier for LAR-pappa i barnevernsak!


Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Advokatfullmektig Estee Haugen EmamiAdvokatfullmektig
Esteé Haugen Emami

Telefon: 930 22 354

Saken startet i begynnelsen av 2015 da far fant ut at barneverntjenesten ville ta over omsorgen av barnet hans og plassere det i fosterhjem. Barnet bodde da hos sin mor. Det ble gjennomført sak i fylkesnemnda om omsorgsovertakelse etter barnevernloven 4-12.

På vegne av far anførte advokatfullmektig Emami  at det var best å flytte til ham. Det var ingenting i veien med fars omsorgsevne og far og barnet var glade i hverandre. At far var LAR-pasient var ikke i seg selv grunnlag plassering i ukjent fosterhjem, var argumentet. Fylkesnemnda fattet imidlertid vedtak  plassering i ukjent fosterhjem. Saken ble anket inn for tingretten som opprettholdt omsorgsovertakelsen, men fastsatte at barnet skulle plasseres i fosterhjem hos far.

Etter at barnet nå har bodd hos far i et halvt års tid fattet Fylkesnemnda i forrige uke vedtak om at barnet skal tilbakeføres til fars fulle omsorg,  da det ikke foreligger bekymring for hans omsorg. Barnet er dermed ikke lenger ikke lenger under barneverntjenestens omsorg. Far, med god hjelp av advokatfullmektig Esteé Haugen Emami og barnvernsteamet i Familiens Advokat, motbeviste de motforestillingene barneverntjenesten og fylkesnemnda hadde om far som en god omsorgsperson.

Dette er en viktig seier for alle fedre der ute som til tider kan bli undervurdert som omsorgsperson av diverse årsaker.  For alle LAR-pasienter er saken prinsipielt viktig, og et bevis for at hver sak må behandles individuelt, og  at også LAR-pasienter må bedømmes som ansvarlige foreldre.

---

Vi i Familiens Advokat får jevnlig henvendelser fra fedre som er bekymret for om domstolene ser på de som like gode omsorgspersoner som mødre, og om de i det hele tatt har noen mulighet i en eventuell sak mot mor. Denne lange veien, som endte godt for faren vi har beskrevet ovenfor, er et bevis på at fedre må tørre å ta opp kampen for barna sine. Ta kontakt med oss i dag om du trenger bistand.

 

Tillegg:

Samtidig med barnevernsaken ble det anlagt en barnefordelingssak mot mor, hvor far krevde at barnet skulle ha fast bosted hos ham. Den saken endte etter en tid med at de ble inngått forlik med mor om at barnet skulle bo hos far. Søksmålet var påkrevd for at det offentlige skulle anse far som juridiske rett hovedomsorgsperson for barnet.

Det hører med til saken å si at far har hatt godt samarbeid med barnevernet hele veien, til tross for uenighetene.

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: