Advokatfirma

På din side!

Best hos mamma eller pappa? Her er noen tall


Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

av Advokat Svein Engebretsen

Pappa vinner frem

Pappa vinner frem

I studien «Samlivsbrudd og barnefordeling» som ble utgitt i 2005 foretok professor i rettssosiologi Kristin Skjørten en analyse av 129 tingrettsdommer avsagt i perioden 1998 – 2000. Studien viser at fedre oftere vinner frem i saker om den daglige omsorgen1. I 54,3 % av sakene vant fedrene frem, mens 39,5 % av sakene gikk i kvinnens favør. I 5,4 % av sakene ble søskenflokken delt og i en sak (0,8 %) var det ikke spørsmål om fast bosted2.

I lagmannsretten, som behandler anker, ser tallene noe annerledes ut. Der fikk fedrene medhold i fast bosted i 44,2 % av sakene, mens mødrene fikk medhold i 48,8 % av sakene. I de resterende 7 % ble søskenflokken delt3. Dersom vi ser for oss at flest menn anket saker de tapte, betyr det at menn har enda høyere sjanse for å vinne frem enn 54,3%. Det sier imidlertid ikke undersøkelsen noe om.

Mamma begrenser samvær
Årsaken til at foreldre velger å reise sak er undersøkt i en studie av 74 saker utført av Kathrine Koch. Studien viser at kvinner i de 74 sakene i større grad forsøkte å begrense fedrenes samvær med barna. I Nova-rapport 13/00 s. 35 konkluderer Koch med at far og mor reiste like mange saker. Det forelå imidlertid et markant skille når det gjaldt hvem barnet bodde hos på tidspunktet for stevningen og grunnen til at stevning ble tatt ut. I 26 av sakene som mor reiste bodde barna hos mor. I 23 av disse sakene (88,5 %) ble sak reist for å begrense samværet mellom far og barn4. Til sammenligning ble 29 av sakene reist av far når barna ikke bodde hos han. I vel to tredjedeler av disse ble sak reist fordi far ønsket at barnet skulle bo hos seg, ofte fordi han mente at samværsordningen ikke var god nok5.

Best å være hos pappa
Det kan derfor hevdes at barn er best tjent med å være hos far fordi dette sikrer at barna får mest mulig samvær med begge foreldrene. Dette er også konklusjonen som fremgår av Mogens Nygaard Christoffersens undersøkelse som etter en bred vurdering kommer frem til at «Children`s social networks were more likely to be intact when they lived with their father. They were more likely to be in joint custody, had more frequent contact with the non-residential parent and were less likely to have lost contact with grandparents for various reasons»6.

Mamma straffer barna hardest
Gjennomgående for hele rapporten til Nygaard Christoffersen er at barn risikerer å bli hardere «straffet» når de bor fast hos en alenemor fremfor en alenefar7.

Kvinner krangler mest
Menn er dessuten mer forliksinnstilt enn kvinner, noe som gjør at de er konfliktdempende og ivaretar barna bedre i konflikter8.

Best hos pappa
Forskere fremhever ofte at det å være i konflikt er det som er vondeste for barna. Dersom det er tilfellet, er det best å være hos far.

Kontaktperson: Svein Engebretsen, Advokat/Partner, Mob. 951 95 847

Familiens Advokat har bunnsolid kompetanse i barnefordelingssaker. Vi bistår kvinner og menn i saker om bosted og samvær. Selv om det kan være høy konflikt når vi tar saken, ender langt de fleste i en avtale mellom far og mor. Familiens Advokat bistår i alt fra å komme frem til en god og trygg samværsavtale, til å bistå i tunge saker som kan omfatte fysisk vold, seksuelle overgrep, psykiatri og manipulasjon/psykisk vold.

1 Barneloven bruker begrepet «fast bosted» som synonymt med «daglig omsorg».
2 Kristin Skjørten – Samlivsbrudd og barnefordeling 2005 s. 42 – tabell 7.1
3 Kristin Skjørten – Samlivsbrudd og barnefordeling 2005 s. 41 – tabell 7.2
4 Kathrine Koch – Når mor og far møtes i retten – barnefordeling og samvær – Nova rapport 13/2000 s. 35
5 Kathrine Koch – Når mor og far møtes i retten – barnefordeling og samvær – Nova rapport 13/2000 s. 35
6 Mogens Nygaard Christoffersen – Childhood 1998 – Growing up with dad: A comparision of children aged 3-5 years old living with their mothers or their fathers, s. 49
7 Mogens Nygaard Christoffersen – Childhood 1998 – Growing up with dad: A comparision of childn aged 3-5 years old living with their mothers or their fathers, s. 44, 45 og 46.
8 Kathrine Koch – Evaluering av saksbehandlingsreglene i barneloven. Saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. 11. februar 2008 på oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet s. 43.

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: