Advokatfirma

På din side!

Viktigheten av å ha samboeravtale


Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Ulike spørsmål som kan dukke opp under samboerskapet og ved brudd er:

  • Hvis begge står ansvarlige for boliglån, men det bare er den ene som betaler på dette, hvordan vil oppgjøret bli?
  • Hvordan skal rentene fordeles mellom samboerne i selvangivelsen?
  • Hvordan skal eiendeler fordeles?

Har man bodd sammen i mange år har man ofte sammenblandede midler, slik at det ikke lenger er like lett å oppstille klare skiller på hvem som eier hva. Ved brudd er man ofte ikke like enige om den fordelingen man muntlig ga uttrykk for under samboerskapet.

Et typetilfelle er at kvinnen betaler alle husholdets forbruksvarer, mens mannen nedbetaler gjelden på lånet. I slike tilfeller sponser kvinnen mannens boligsparing. Uten en samboeravtale til å regulere et slikt tilfelle vil kvinnen stå igjen med ingenting, mens mannen har krav på det han har nedbetalt på boligen.

Et annet typetilfelle er hvor mannen flytter inn i kvinnens bolig og betaler husleie til henne. Husleien går til å dekke boligens lån, og i tilfeller der begge deler resten av husholdets utgifter blir det spørsmål om hvorvidt mannen har blitt deleier i kvinnens bolig. Uten en samboeravtale som regulerer et slikt forhold, vil mannen risikere stå igjen med ingenting.

For å sikre seg selv mot ubehagelige overraskelser, og for at oppgjøret skal bli gjort rettferdig og minst mulig kostbart anbefaler vi alle å opprette samboeravtale!

Ønsker man å sikre samboeren ved dødsfall bør man i tillegg opprette testament.

Hvis man er samboere uten felles barn har ikke den andre samboeren krav på arv etter den førstavdøde. Selv samboere med felles barn har bare begrenset lovbestemt arverett. Samboere må sikres gjennom testament. Å skrive testament er i mange tilfeller en enkel prosess, men dersom det ikke er gjort i henhold til lovens formkrav, vil det bli ansett som ugyldig.

Familiens Advoakt har høy kompetanse og lang erfaring på området Ta kontakt dersom du ønsker bistand i opprettelse av samboeravtale og/eller testament.

Advokat Svein Engebretsen
Advokatfullmektig Anette Meidell

 

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: