Advokatfirma

På din side!

Fremtidsfullmakter – Viktigere enn noen gang


Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Rettstilstanden i dag
Enhver myndig person har som hovedregel og utgangspunkt rettshandleevne, det vil si evnen til å forplikte seg selv eksempel ved å inngå rettslige bindende avtaler. Rettshandleevne faller bort helt eller midlertidig dersom en person kommer i en tilstand hvor han ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, for eksempel dersom personen blir dement. Slik rettstilstanden er i dag, kobles Fylkesmannen inn og oppnevner verge som skal ivareta personens interesser i nevnte tilfeller.

I en fremtidsfullmakt kan du imidlertid verne deg og dine mot en slik ordning.  

Nytt rettsinstitutt - fremtidsfullmakt
Den nye vergemålsloven gir vide rammer for hva en fremtidsfullmakt kan inneholde samt at du også kan bestemme at det skal være flere enn en person som skal ivareta dine interesser eventuelt på ulike områder. Dette betyr at du nå vil ha muligheten til å ta kontroll over din skjebne for framtiden også etter at du ikke klarer å ta vare på deg selv. Du kan blant annet bestemme hvor du skal bo og hvordan din bolig og andre verdigjenstander skal forvaltes.

Du har dermed fått større innflytelse på din fremtid hvis du benytter deg av denne muligheten!

Det at du nå kan opprette en fremtidsfullmakt kan være betryggende både for deg selv og for dine nærmeste. Det kan være vanskelig nok for dine nærmeste å oppleve at du lider av svekket helbred, om de ikke i tillegg må forholde seg til overformynderiet som skal ta avgjørelser på vegne av deg. I tillegg kan det forhindre uverdige konflikter mellom nære personer rundt deg som er uenige om hvem som skal opptre som din verge.

Dersom du ønsker å ta kontroll over fremtiden din, hva gjelder hvem som skal og hvordan det skal tas vare på deg dersom du kommer i en situasjon der du ikke kan ta vare på deg selv, anbefaler vi at du oppretter en fremtidsfullmakt.

Det er imidlertid flere forhold som det må tas hensyn til ved opprettelse av en slik fullmakt, blant annet vil rettsgyldigheten av fremtidsfullmakten avhenger av lovbestemte formkrav i tillegg til at det er enkelte begrensinger for hva en fullmektig kan foreta på dine vegne.

Vi anbefaler derfor at du benytter deg av en erfaren advokat for å sikre deg at fullmakten blir rettsgyldig. Vi i Familiens Advokat kjenner regelverket godt, og bistår deg gjerne i opprettelsen av en fremtidsfullmakt. Ta kontakt i dag!

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: