Advokatfirma

På din side!

Staten skal betale den sakkyndige i foreldretvister


Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Regjeringen fremmet vår (2013) et forslag til endringer i barneloven som skal sikre barn større rettssikkerhet i barnefordelingsssaker/foreldretvister hvor det er påstander om vold, seksuelle overgrep, rus og psykiske lidelser (særlig alvorlige foreldretvister).

I media har fokuset vært at lovforslaget skal gi de ene forelder enkel adgang til å hindre at den andre har samvær med barna.

Det merkelige er at lovforslaget overhodet ikke inneholder regler om det.

Konkret innebærer lovforslaget to vesentlige nyheter slik vis ser det:

-          Domstolene gis rett til å oppnevne  sakkyndig på statens bekostning (§ 61)

-          Retten må avsi midlertidig avgjørelse etter krav fra en partene (§ 60)

Bakgrunnen for lovforslagene

Det viktige arbeidet mot at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for omsorgssvikt fortsetter.

Gjennom en rekke lovendringer på 2000-tallet er barns rettsbeskyttelse stadig forbedret.

Imidlertid er det usikkert om lovendringene har gitt de nødvendige resultater. I det siste har særlig Inge Marte Torkildsen og Barneombudet vært pådrivere for økt beskyttelse av barn.

Regjeringens lovforslag inneholder imidlertid lite direkte nytt til beskyttelse av barn. Det er ser imidlertid ut til at regjeringen har ønske å tydliggjøre hvor viktig arbeidet til beskyttelse av barn er, og har valgt å benytte lovforslaget til synliggjøring/markedsføring av de regler som allerede gjelder.

Sakkyndig på statens bekostning

Et av de konkrete nye forslagene i lovverket er at domstolen gis rett til å oppnevne sakkyndig til å utrede særlig alvorlige foreldretvister på statens beskostning. I dag må slik utredning betales av foreldrene selv. Det kan fort bli veldig kostbart.

Det er derfor en virkelig god nyhet at staten når tar ansvaret for regningen.

På den ene siden gir det et grunnlag for godt begrunnende avgjørelse om hvor barnet skal bo fast og om samværsomfang for den andre forelderen - til beste for barnet. På den andre siden gir en grundig sakkyndig utredning foreldren som bli utsatt for påstand om omsorgssvikt, eventuelt anledning til å kunne renvaske seg, eller i hvert fall nyansere motpartens anklager.

Retten må avsi midlertid avgjørelse

En annen nyhet i lovforslaget er at domstolen blir forpliktet til å avise en midlertidig avgjørelse om hvor barnet skal bo og samvær før saken er behandlet i retten, dvs. før saken er utredet og behandlet.

Regelendringen innebærer først og fremst at domstolen må ta stilling til kravet. Adgangen til å stenge for samvær eller fastsette ordning for bosted eller foreldreansvar endres ikke. Det er heller ikke fastssatt tidsfrist for rettens behandling av kravet.

Konsekvenser

Reglene om at staten skal betale for den sakkyndige i særlig alvorlige foreldretvister er en god nyhet.

Forpliktelsen domstolen har til å fastsette en midlertidig ordning er riktig i de tilfeller hvor det påviselig foreligger fare for barnet. Vi kan ikke se at dette ikke gjøres allerede i dag i stor utstrekning. Advokater med god erfaring på området kjenner dessuten foreldrenes rett til selv å fastsette samværsrestriksjoner. Familiens Advokat har flere ganger rådet foreldre til å holde barna borte fra samvær før rettens behandling - i alvorlige saker.

I saker hvor barnet påvirkes av foreldrene vil en feil avgjørelse om midlertidig ordning kunne få alvorlige følger både for barnet og den forelder som blir utsatt for urettmessige anklager. Erfaringen viser at midlertidige avgjørelser brukes for alt de er verdt i forsøk på å hindre den annen part samvær.

Domstolene bør derfor fortsatt vise tilbakeholdenhet med å fastsette midlertidig avgjørelse hvor påstandene om vold. mv. bare kommer fra mor/far, ikke støttes av faktiske beviser og heller ikke lar seg dokumentere i form av endret atferd hos barnet.

Svein Engebretsen
Advokat/Partner

Vi blir ofte kontaktet av foreldre i forkant av julen med spørsmål om bistand og tips i forbindelse med deling av juleferien. I en tid hvor det er mye å tenke på kan en slik konflikt bli en stor belastning for foreldrene i tillegg til en belasting for barna som står i en uavklart situasjon. Vårt tips er: Sørg for å ha en klar skriftlig avtale, gjerne på e-post eller melding, som regulerer deling av juleferien. 

Høy konflikt, rusmisbruk, kriminalitet  og grove beskyldninger om overgrep kan gjøre det hensiktsmessig og ønskelig med tilsyn under samvær mellom barn og forelder. Tilsyn kan ordnes privat, og i noen tilfelle i offentlig regi. Benedicte Wilhelmsen, som i 2016-2017 var ansatt som studentsekretær, og høsten 2017 var ansatt som stipendiat i Familiens Advokat, har skrevet masteroppgave om domstolenes praksis med offentlig tilsyn etter barneloven § 43a.

Advokatfullmektig Estée Haugen Emami hos Familiens Advokat har over en lengre periode bistått en far som har blitt nektet kontakt med sitt seks år gamle barn. Far er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nylig ble hans lange kamp kronet med seier!

Hva skjer med boligen din om du havner på sykehjem og blir ute av stand til å ta vare på deg selv? Svaret er at staten ved Fylkesmannen tar over, selger og setter pengene på sperret konto til du dør. Rentene på beløpet tilfaller kommunen. Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du forhindre en slik løsning.

Menn vinner frem i over halvparten av alle barnefordelingssaker, og kan tall tyde på at far ivaretar barna best når det er konflikt mellom foreldrene i en barnefordelingssak?

Det finnes ingen egen samboerlov som regulerer forholdet mellom samboere eller hvordan et samboeroppgjør skal foretas. Rettstilstanden for samboere er usikker og det vil i alle tilfeller være behov for å lage en samboeravtale.

Arveoppgjøret kan være komplisert og belastende, men det er mulig å få god hjelp. Se denne videoen med vårt stjerneskudd advokatfullmektig Åsa Sellevoll Hebnes.

Staten skal betale for den sakksyndige i foreldretvister hvor det er påstand om vold, seksuelle overgrep, rus eller psykiske lidelser. Det er en god nyhet for barna, og for foreldrene som blir utsatt for slike påstander, ettersom utgiftene til sakkyndige kan bli svært høye. Erfaringen viser at domstolene betaler for sakkyndig også i andre saker.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: