Gangen i en barnefordelingssak

De ulike fasene i en barnefordelingssak kan illustreres som vist nedenfor. Familiens Advokat bistår familier på alle trinn i prosessen.

 

1. Partene opplever et samlivsbrudd eller er i konflikt om barnas omsorgssituasjon

 

2.  Mekling på et offentlig eller privat familievernkontor

For foreldre som har barn under 16 år er mekling ved familievernkontoret obligatorisk. Gyldig meklingsattest er et vilkår for å bringe saken inn for domstolen.

 

3. Mekling via advokat

Dersom partene ikke kommer til enighet velger mange å oppsøke juridisk bistand. Noen velger å ha hver sin advokat mens andre velger å ha en felles. Advokaten kan på bakgrunn av sin fagkunnskap og erfaring gi råd og bistå i utformingen av en avtale som passer for familien i det konkrete tilfellet.  

 

4. Utvidet mekling - saken bringes inn for domstolen. 

Dersom partene ikke blir enige etter mekling på familievernkontoret eller hos advokat, kan saken behandles i utvidet mekling ved domstolene. I slike saker holdes det ett eller flere møter hvor partene er representert ved advokat i tillegg til at en dommer leder saken. I disse saksforberedende møtene oppnevnes det normalt også en barnepsykolog som deltar i møtene og bistår partene og retten med å komme frem til gode løsninger. Barnepsykologen kan undersøke forholdene i hjemmet og ellers snakke med andre relevante parter. Ofte enes partene om en midlertidig løsning som de kan prøve ut i en periode uten å forplikte seg til å velge ordningen som en endelig løsning. Etter prøveperioden kan partene møtes i retten på nytt for å diskutere hvordan det har gått, og å se på mulighetene for å komme frem til en ny midlertidig eller permanent løsning. De fleste barnefordelingssaker for domstolene ender på dette stadiet.

 

5. Rettssak 

Dersom partene ikke kommer til enighet i de saksforberedende møtene, skal saken avgjøres av dommeren. Det avholdes da en vanlig rettssak som kan gå over en eller flere dager. Partene får forklare seg og kan føre vitner. Saken ender med at retten skriver en dom i saken. I sjeldne tilfeller ankes saken inn for en høyere domstol.

 

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: