Foreldreansvar

Hvem bestemmer om barnet skal oppdras i kristen eller annen religiøs tro? Kan den ene forelderen uten den andres viten samtykke til at barnet skal gjennomgå ikke-livsnødvendige medisinske inngrep? Hva skjer der foreldrene er uenige i om barnet skal få flytte til utlandet for å gå på skole et år? Kan den ene forelderen mot den andres ønske bestemme at barnet skal motta psykiatrisk hjelp? I hvilken grad kan samværsforelderen kreve opplysninger om barnets ve og vel fra politi, barnevern og andre offentlige instanser?

Svaret på disse spørsmålene beror i stor grad på hvem av foreldrene, eller begge, som har såkalt «foreldreansvar» for barnet. Foreldreansvaret kan oppsummeres som en rett og plikt til å ta overordnede avgjørelser på barnets vegne.

Utgangspunktet er at barn som fødes i ekteskap eller av foreldre som er registrerte samboere på fødetidspunktet vil automatisk få felles foreldreansvar. Fødes barnet utenfor ekteskap eller registrert samboerskap, vil barnets mor få foreldreansvaret alene.

Men spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret er et spørsmål om hva som til enhver tid er barnets beste. Normalt vil foreldre ha foreldreansvaret samme, selv om de ikke bor sammen. I praksis oppstår det en rekke spørsmål ift. helse, barnevern, innsyn, økonomi og rettstvister hvor spørsmålet om foreldreansvar kan få avgjørende betydning.

Foreldrene står fritt til å avtale felles foreldreansvar eller at den ene forelderen skal ha foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene er uenige om hvem av partene eller begge som skal ha foreldreansvar, kan spørsmålet bringes inn for domstolen.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: