Fast eller delt bosted

Med fast bosted menes hvem av foreldrene (eller andre) barnet er registrert som bosatt hos. Den av foreldrene som har barnet boende hos seg har særlig beslutningsmyndighet over barnet herunder hvor i landet barnet skal bo, hvorvidt barnet skal gå på skole, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal delta i mv. I dagligtale sier man gjerne at den av foreldrene barnet bor fast hos har den "daglige omsorgen" for barnet.

Når foreldre har delt bosted betyr ikke det annet enn at foreldrene har helt lik beslutningsmyndighet overfor barnet. Det vil si at man i fellesskap beslutter hvilke aktiviteter, hvilken skole mv. barnet skal gå på, eller hvor barnet skal bo. Det er ingenting i veien for, og helt vanlig at barnet oppholder seg ulikt hos mor og fra, selv om det avtales delt bosted.

Det avgjørende for hva slags bostedsordning barnet skal ha er hva som til enhver tid er best for barnet. Dersom en endring er til beste for barnet, skal en slik endring gjennomføres.

Den barnet er registrert bosatt hos vil motta barnetrygd for barnet, og kan ha krav på barnebidrag (eg. underholdsbidrag) fra den andre forelderen. Enslige foreldre kan også få et særfradrag på skatten som totalt kan utgjøre NOK 47160 pr. år (2013). Når foreldrene har delt bosted har de også lik rett til barnetrygd og skattereduksjon, men må si fra til rette myndigheter om dette. Selv om partene har delt bosted, og barnet oppholder seg likt hos begge foreldrene, vil den ene foreldrene kunne ha krav på bidrag fra den andre, avhengig av partenes inntekt.

Det hersker en del forvirring både blant, foreldre, myndigheter, dommere og advokat om hva bosted, delt bosted og daglig omsorg faktisk innebærer. Ofte vil det derfor kunne være nyttig å ta kontakt med advokat for å få kunnskap om hvilke regler som gjelder og hva man kan få til i egen sak.

Ring oss på telefon:
21 37 93 50
Send oss en e-post: